Akcja Katolicka

„… Jesteście potrzebni Kościołowi i światu jako świeccy,
potrzebni odważni w myśleniu i czynach,
odważni w diagnozowaniu chorób społecznych
i skuteczni w leczeniu narodowych wad”

(Abp. Józef Michalik podczas pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę 17.06.06)

 

Włącz się!

„Akcja Katolicka zawsze była i również dzisiaj
powinna być kuźnią formacji wiernych.”

Św. Jan Paweł II

Integrowanie środowisk katolickich – taki ambitny cel stawia sobie Akcja Katolicka.

Przedstawiciele Akcji zastrzegają, że nie oznacza to w żadnym wypadku wchłaniania innych stowarzyszeń czy organizacji, ale jak najściślejszą współpracę. Zresztą nie ma takiej potrzeby, bo statut Akcji Katolickiej pozwala jej członkom na przynależność także do innych instytucji katolickich. Halina Szydełko, prezes Akcji Katolickiej, podkreśla, że w kościele funkcjonuje wiele instytucji grupujących osoby świeckie, ale efekty ich działalności byłyby jeszcze lepsze, gdyby ze sobą współpracowały. Teraz pracują oddzielnie, często niewiele o sobie wiedząc. – Akcja ma struktury prawie w całym kraju i możemy przekazywać za ich pośrednictwem informacje o inicjatywach innych środowisk katolickich, włączać się w nie, organizować spotkania, konferencje – mówi prezes pani

Halina Szydełko – Działajmy razem!

Akcja Katolicka działa już, nie licząc okresu przedwojennego, ponad 20 lat. Mamy mocne struktury i pora na to, abyśmy weszli niejako na nowy poziom działalności. Jesteśmy rozpoznawalni, mamy zaufanie episkopatu, przy Akcji działają asystenci kościelni (proboszczowie), więc łatwiej nam będzie podjąć działania integrujące środowiska katolickie. Będzie to jeden z głównych priorytetów działalności Akcji Katolickiej, które zostaną nakreślone podczas naszego II Kongresu, jaki odbędzie się we wrześniu, w Krakowie.

Osoby świeckie są coraz aktywniejsze w Kościele. To jest ogromna wartość i szansa. Szkoda tylko, że wiele instytucji działa na zasadzie „każdy sobie”, a lepiej by było, gdybyśmy współpracowali.

Niech Akcja Katolicka stanie się więc wspólną Akcją Katolików.

Świeckich. Wspólne działanie może przynieść wiele dobrego dla państwa i całego społeczeństwa polskiego. A sytuacja jest bardzo poważna. Widzimy jaki zasięg i wpływy mają środowiska lewicowe, liberalne, które chcą w Polsce np. zalegalizować tzw. „małżeństwa” homoseksualne, dążą do tego, aby państwo finansowało i propagowało in vitro. Narzucają nam ideologię gender, a w ich planach jest też liberalizacja prawa antyaborcyjnego czy wprowadzenie eutanazji.

Jeśli wspólnie nie przeciwstawimy się tej fali przemocy zła, które nas osacza, jeśli nie zadbamy o umacnianie katolickiej wiary i o edukowanie społeczeństwa w duchu Prawdy i Miłości, bierzemy na siebie odpowiedzialność za to całe zło, przez grzech zaniedbania i obojętności.

WŁĄCZ SIĘ w działalność Akcji Katolickiej.

 Na podst. artykułu „Działajmy razem” – Nasz Dziennik z piątku 19 czerwca AD 2015.

Spotkania

Obecnie nasze spotkania odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca na Mszy św. o godz. 18.00, po której zbieramy się w określonym pomieszczeniu wraz z naszym asystentem – ks. proboszczem Janem Szubką, gdzie według ustalonego przez Episkopat programu formacyjnego, przerabiamy poszczególne tematy z możliwością dyskusji tematycznej, a następnie omawiamy aktualne sprawy związane z działalnością naszego oddziału, szczególnie na tle życia parafialnego naszego kościoła.

Serdecznie zapraszamy,

Andrzej Gralewicz
(prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej)

***
Komunikaty i artykuły:
„Nie dla ratyfikacji szkodliwej konwencji”

***
Materiały formacyjne do ściągnięcia:
Katecheza I – grudzień 2014
Katecheza II – styczeń 2015
Katecheza III – luty 2015
Katecheza IV – marzec 2015
Katecheza V – kwiecień 2015
Katecheza VI – maj 2015
Katecheza VII – czerwiec 2015
Katecheza IX – sierpień 2015
Katecheza X – wrzesień 2015
Katecheza XI – październik 2015

Zadania

Przesłanie

Pomimo istnienia wielu grup parafialnych widoczne jest zatomizowanie świeckich, wyczuwa się brak jedności w działaniach, a zatem potrzebę zorganizowania świeckich. Inaczej mówiąc jest potrzeba swego rodzaju „nowego środowiska parafialnego”, które współpracując z proboszczem, tworzyłoby strukturę świeckich zaangażowanych i odpowiedzialnych za swój Kościół, ale i za kształt życia społecznego, bo parafia to nie tylko zakrystia. Taką płaszczyzną do zagospodarowania może być Akcja Katolicka, przypomnę jeszcze raz – odgórnie i w tym celu powołana przez Episkopat. Stoimy obecnie, każdy z nas i cały Kościół Katolicki, wobec nowych zjawisk zachodzących w Polsce i w Europie. Jednocząc się, łatwiej będziemy mogli przeciwstawić się złym tendencjom płynącym ze świata. Nasi pasterze łatwiej będą mogli nas prowadzić, a Kościół lepiej będzie mógł spełnić swe posłannictwo, bo przyszedł czas (jak mówił Ojciec Święty) aktywnego działania świeckich w Kościele. Po latach trudnych doświadczeń i atomizacji społeczeństwa, spróbujmy budować nowe środowisko parafialne. Przypominając słowa i intencje pierwszego założyciela stowarzyszenia w Polsce, ks. kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski „niech zaangażowanie świeckich w Kościele organizacyjnie zostanie skupione w Akcji Katolickiej pod berłem Chrystusa Króla – patrona stowarzyszenia, podejmijmy się tego doniosłego i zapewne niełatwego zadania.

Ojciec Święty Jan Paweł II reaktywując Akcję Katolicką w Polsce, wiązał zapewne poważne nadzieje na zaangażowaną działalność świeckich w Kościele katolickim i ich współpracę z hierarchią Kościoła, bo jak sam mówił nadszedł czas aktywności świeckich w Kościele Katolickim.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (w skrócie POAK)

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych swym początkiem sięga 1996 r. Zgłosili się chętni. Powstała pierwsza grupa formacyjna. Na koordynatora tej grupy ks. Proboszcz Jan Huryn wyznaczył pana Henryka Klatę, byłego posła na Sejm Rzeczypospolitej. Celem spotkań grupy miała być formacja katolicka, poprzez pogłębienie wiedzy religijnej uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem społecznego nauczania Kościoła. Inauguracyjne spotkanie grupy formacyjnej Akcji Katolickiej odbyło się 1 lutego 1996 r. Nasi członkowie obok spotkań parafialnych uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych dla liderów Akcji Katolickiej, jak i organizowanych corocznie „Tygodniach Społecznych”, a także w comiesięcznych diecezjalnych spotkaniach formacyjnych. Po archidiecezjalnym spotkaniu proboszczów w styczniu 1997 roku w sprawie powołania Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w miejsce „grupy formacyjnej” jako struktury przejściowej, dekretem Prymasa Polski, ks. Kard. Józefa Glempa z dn. 01.03.1997 powołany został Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Pierwszymi zwyczajnymi członkami i założycielami parafialnego oddziału zostali mianowani: Jakub Bartak, Grzegorz Dziedzic, Antoni Jankowski, Andrzej Gralewicz, Joanna Izydorska, Henryk Klata, Krzysztof Klefas, Elżbieta Klepacka, Wojciech Kochański, Barbara Komorska, Zbigniew Kowalczyk, Maria Mazur, Marcin Namysł, Józef Pakuła, Grażyna Szafran, Tadeusz Szeler i Bogusław Zdrajkowski. Opiekunem i asystentem kościelnym naszego oddziału parafialnego został ks. proboszcz Jan Huryn (statutowo opiekunem POAK jest proboszcz). Dekretem z dn. 11.04.1997 roku prezesem POAK został mianowany p. Bogusław Zdrajkowski. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje. W 2003 roku prezesem został mianowany p. Andrzej Gralewicz. Funkcję tę pełnił do roku 2006. W 2006 roku prezesem oddziału parafialnego został p. Edward Romanik, który pełnił tę funkcję do 2009 roku. Po śmierci ks. proboszcza Jana Huryna asystentem Akcji Katolickiej i opiekunem naszego oddziału został mianowany przez biskupa diecezjalnego nowy proboszcz naszej parafii ks. dr Jan Szubka. Funkcję skarbnika naszego oddziału od początku pełniła, a nie pełni p. Barbara Komorska do roku 2014. Po rezygnacji p. Barbary nowo wybranym skarbnikiem została p. Czesława Izydorzak. Obecnie nasze koło liczy dziewięć osób (a od września 2015 będzie liczyło dwanaście, bo swój akces złożyły dalsze trzy osoby). Nasze spotkania są otwarte i mile będą widziane osoby, którym na sercu leżą sprawy kościoła oraz pragnące pogłębienia swojej formacji katolickiej.

Członkowie Akcji Katolickiej angażują się w działania innych grup parafialnych – szczególnie modlitewnych, ale byli też tacy, którzy czując niejako inne powołanie przeszli do Neokatechumenatu, lub zakładając na gruncie Akcji Katolickiej działalność „Caritasu” w końcu postanowili działać samodzielnie i tak powstało koło parafialne „Caritas”, którego prezesem jest p. Marcin Namysł. Członkowie Akcji Katolickiej naszego oddziału są aktywni na wielu polach, ale szczególnie trzeba podkreślić to, że duże zaangażowanie i aktywność przejawiają w pracach WSBM „Chomiczówka”. Formacja zdobyta w Akcji Katolickiej czyni odpowiedzialnym każdego w pełnieniu różnorakich zadań.

Dnia 4 maja 2009 r. zostały przeprowadzane wybory na Prezesa POAK. Większością głosów wybrany został członek stowarzyszenia Andrzej Gralewicz, który dekretem z dnia 17 czerwca 2009 roku został mianowany przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego Kazimierza Nycza Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie-na Chomiczówce, na trzyletnią kadencję. W czerwcu 2012 roku na dalszą, już czteroletnią kadencję Prezesa P.O.A.K., wybrany został ponownie Andrzej Gralewicz.

Modlitwa

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.

Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.

Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim Biskupem i Proboszczem.

Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość swoją. Dlatego proszę Cię, Boże Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.

Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku, sektor kultury i życia publicznego.

Ześlij proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.

Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

Święto i hymn

Akcja Katolicka obchodzi swoje święto patronalne w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli patronuje jej sam Chrystus Król, zaś uroczystym pozdrowieniem członków są słowa: „Króluj nam, Chryste!”, na które odpowiada się: „Zawsze i wszędzie!”.

Hymn Akcji Katolickiej w Polsce to znany hymn „My chcemy Boga, Panno Święta!”, zaś hymn Akcji Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej to specjalnie napisana pieśń zaczynająca się od słów „Daj nam, Panie, moc i siłę…”.

Poniżej można posłuchać hymnu dla naszej archidiecezji:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

a także pobrać nagranie na dysk [ ściągnij plik mp3 ].

Tekst oraz nuty obu hymnów znajdują się na stronie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej .

***

Więcej informacji na stronie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej .