Kategoria wpisów: Wybrane informacje

Msze święte w dolnym kościele

W związku z malowaniem górnego kościoła oraz pracami remontowymi Msze święte w dni powszednie i w niedziele sprawowane są dolnym kościele.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Ogłoszenie dotyczące danych osobowych

W związku z wejściem w życie 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i obowiązku ich przestrzegania informujemy, ze świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeśli są pełnoletnie oraz, w przypadku osób małoletnich ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie, zgodnego z prawem pełnomocnictwa udzielonego przez w/w osoby.
Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, świadków ślubu czy bierzmowania, zaświadczeń o religijności itp.)
Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą być wydawane krewnym, spadkobiercom oraz innym osobom, które wykażą interes prawny.
Przy załatwianiu wszelkich formalności konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Prymicja ks. Marka i 15 rocznica konsekracji kościoła

W niedzielę, 10 czerwca odbyły się dwie ważne dla naszej Parafii uroczystości:

– o godz. 13:00 Mszę świętą prymicyjną odprawił – pochodzący z naszej Parafii – ks. Marek Sawicki SDS (salwatorianin),

– o godz. 18:00 Mszę świętą dziękczynną w 15 rocznicę konsekracji naszego kościoła parafialnego sprawował ks. kard. Kazimierz Nycz, nasz Arcypasterz – Metropolita Warszawski.

***

Zobacz także: